×

Sverige: Regeringen har beslutat om Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

05.06.2018

Regeringen har idag (4. juni) beslutat om innehållet i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. För investeringar i Skåne stämmer regeringens nationella plan väl överens med Trafikverkets förslag till Nationell plan, som presenterades i augusti 2017, skrivar Senaste nytt Sverigeförhandlingen Skåne.

Planen klargör vilka övergripande investeringar som är prioriterade för järnväg-, väg-, luftfart- och sjöfartinfrastruktur de kommande tolv åren, och hur de olika länsplanerna för perioden ser ut. Sträckan Lund-Hässleholm är fortfarande högt prioriterad och kommer att byggas ut med två nya spår, med byggstart 2024-2029, som en av de första sträckorna på de nya stambanorna. Även en utbyggnad av dubbelspår på sista etappen av Västkustbanan, sträckan Maria-Helsingborg C, finns inkluderad i regeringens nationella plan.

Regeringen har i samband med beskedet om Nationell plan även beslutat om ramarna för de regionala transportinfrastrukturplanerna i respektive län. Region Skånes finansieringsram är 4442 miljoner kronor, som bland annat ska avsättas för samfinansiering av järnvägssatsningar i den nationella planen.

I den nationella planen saknas den viktiga satsningen på en utbyggnad av dubbelspår längs hela Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad. Region Skåne har under planperioden drivit för en utbyggnad av dubbelspår med Hässleholm-Kristianstad som en första etapp. Banan präglas idag av stor kapacitetsbrist i egenskap av en av de mest belastade enkelspårsträckorna i landet. I regeringens nationella plan finns endast ett förlängt mötesspår på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg.

 

Infrastrukturinvesteringar i Skåne innefattar bland annat:

  • Första delsträckan på de nya stambanorna - två nya spår Lund-Hässleholm som utpekat investeringsobjekt, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • Sista etappen på Västkusbanan – utbyggnad av dubbelspår mellan Maria-Helsingborg C som namngiven investering under planperioden, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • Helsingborg-Hässleholm förlängt mötesspår och höjd hastighet, byggstart 2024-2029.
  • Strategisk analys av fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. Regeringen avsätter 5 miljoner danska kronor för analysarbetet som ska pågå mellan 2018-2020.