×

Fylkets første klimabudsjett og bærekraftrapporten

26.11.2018

Fylkesrådmannen har lagt frem fylkeskommunens første klimabudsjett, som viser hva som skal til for å nå målene om reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunens bærekraftrapport for 2017 gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus, melder Akershus Fylkekommune.

12. november presenterte fylkesrådmannen bærekraftrapporten for Akershus fylkeskommune. Bærekraftrapportering ble første gang gjennomført i 2017, i første omgang for å få kunnskap om hvor store klimagassutslipp som er knyttet til driften av fylkeskommunen, fylkeskommunens investeringer og Ruters kollektivtransport i Akershus. I år rapporteres i tillegg på miljøindikatorer, økonomiske og sosiale indikatorer.

- Akershus fylkeskommune har i 2018 tatt store steg i sitt klimapolitiske arbeid. Regional plan for klima og energi ble vedtatt i juni 2018. Her fremgår mål og virkemidler. Nå tas det et neste steg når fylkesrådmannen legger frem fylkeskommunens første klimabudsjett. I tillegg følger bærekraftrapporten som ble utarbeidet for første gang i 2017 og som nå presenteres i en ny og utvidet versjon, sier Øyvind Michelsen, fylkesdirektør for plan. næring og miljø.

Bærekraftrapporten sammenstiller rapportering på bærekraftindikatorer som er relevante for fylkeskommunen. Den har som i fjor fokus på klima og bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2017 og omfatter kollektivtransport, fylkesveier, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. I tillegg omtales fylkeskommunens øvrige satsing for å redusere klimagassutslipp i Akershus. Rapporteringen er basert på SSB-statistikk, fylkeskommunens egen rapportering og Ruters rapportering av sin virksomhet i fylket.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune (pdf) består av:

Bærekraftresultater 2017 i fylkeskommunens årsrapport.

Oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune, som gjør rede for utslipp av klimagasser fra fylkeskommunens aktivitet inkludert Ruters kollektivtransport i Akershus, (vedlegg 1, utarbeidet av CEMAsys.com).

Metodenotater for vurdering av klimakonsekvens av fylkeskommunens økonomiplan og fylkeskommunes planer. (vedlegg 2 og 3, utarbeidet av Civitas og Weightless Values).

Fylkeskommunale bærekraftindikatorer 2017 (vedlegg 4, utarbeidet av Styrkr).

Fylkeskommunens bærekraftrapport fokuserer på klima. Rapporten omfatter fylkeskommunen som organisasjon, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Den gir oversikt over aktiviteter og tiltak som er igangsatt og planlagt, og som forventes å redusere utslipp av klimagasser på sikt.


Oppfølging gjennom regionale planer

Akershus fylkeskommune har en rolle som samfunnsutvikler. For å lykkes med å redusere klimagassutslipp er det nødvendig med koordinert innsats fra flere aktører koordinerer. De regionale planene er i denne sammenheng av stor betydning. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger viktige premisser for samfunnsutviklingen og krever utstrakt samarbeid for å bli gjennomført. Regional plan for klima og energi i Akershus ble vedtatt 18. juni 2018. Her er langsiktige mål og strategier for den regionale klima- og energipolitikken i Akershus utformet.


Bærekraft i korte trekk

Fylkeskommunens klimagassutslipp er redusert med ca. 10 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2016 til 2017, en reduksjon på 16 prosent. Fylkeskommunens utslipp var 56 000 tonn CO2-ekvivalenter, hvor utslipp fra kollektivtransport og investeringer utgjorde henholdsvis 30 000 og 9 000 tonn. Utslipp fra investeringer ble redusert med 10 600 tonn, og kollektivtransport med 1 200 tonn CO2-ekvivalenter. For øvrige kategorier økte utslippet med 2,4 prosent. Fylkeskommunen hadde i 2017 lavere investeringer i tiltak som kan knyttes til klimagassutslipp enn i 2016.

Den største kilden til klimagassutslipp i Akershus fylke er transport som i 2017 sto for om lag 80 prosent av klimagassutslippene i Akershus.