Femern Bælt projektet udgør fase tre af det sydskandinaviske infrastrukturprojekt. Det handler ikke kun om at bygge en tunnel, og etablere motorvejsforbindelser og jernbanenet; men også om at udnytte de mange muligheder for nye samspil og dermed skabe ny dynamik i hele korridoren Hamborg-Øresundsbyen. Danske og tyske politikerne udviste mod og indgik traktaten om en fast forbindelse allerede 2008.

Mens vi venter på det første spadestik, kunne vi jo tænke lidt over - og forberede os på - hvad der vil ske, når infrastrukturen bliver forbedret. Men vi bør også analysere, hvad der yderligere kan ske og forberede os på det.

Det vi ved, vil ske, er, at der vil blive betydelige rejsetidsbesparelser og nemmere adgang til nabolande og -regioner. Det vil indebære flere rejsende og oftere rejser. Det vil også betyde, at der bliver nye valgmuligheder mellem bil, tog eller fly.

Dertil kommer en række effekter, som kan udløses. Men kun hvis ledere indenfor politik, virksomheder og organisationer sætter ind med beslutningskraft og rettidig omhu. Det drejer sig om dynamiske effekter, nemlig om det, der sker, når samfundet forandrer sig og tilpasser sig de nye forbedrede vilkår. De dynamiske effekter af tunnelen under Femern Bælt vil løfte byers og regioners potentiale på den internationale scene. Det handler om markedsændringer og stordriftsfordele. Den store skala indebærer desuden forskellighed, og forskellighed opmuntrer til innovation. Endelig betyder storskala, at forbrugsmuligheder for mennesker og virksomheder bliver udvidet. Udbydere af varer, tjenesteydelser og kulturelle aktiviteter kan specialisere sig og raffinere deres produkter. Flere pendlere og et større arbejdskraftopland forbedrer virksomhedernes rekrutteringsmuligheder. Bedre adgang til underleverandører indebærer ny konkurrence og nye muligheder.

Til dynamiske effekter hører også udvikling af knudepunkter - ikke blot i trafikal henseende, men også sådanne, hvor viden og kultur udveksles. Med tunnelen under Femern Bælt og opgraderingen af infrastrukturen på begge sider af forbindelsen, styrkes både de nordiske landes væsentligste knudepunkt, Øresundsbyen og Nordtysklands sværvægter inden for transport, Hamborg. De to knudepunkter er forskellige, når det gælder tung transport og flyforbindelser, men de ligner hinanden i henseende til jernbaneforbindelser og vejsystemer. Et stærkt samarbejde kan udløse nye og store drivkræfter; men vil også skabe ny konkurrence.

Trafikale knudepunkter er lokaliseringsmagneter for virksomheder, der egentlig ikke har noget at gøre med trafik. Den forbedrede infrastruktur kan derfor medføre en erhvervsmæssig opblomstring, hvor virksomhederne placerer sig der, hvor adgangen er god. Det skaber arbejdspladser.

Tunnelen under Femern Bælt er en del af en samlet satsning på tre sydskandinavisk-tyske infrastrukturprojekter, der ændrer Europa. Forbindelsen fjerner den sidste af de tre ”missing links”, der forbinder den Skandinaviske halvø direkte og landfast med det europæiske kontinent.

Når der investeres i at bygge faste forbindelser, er der tale om investeringer, hvis størrelse er i den globale skala, og hvis fysiske udtryk i form af broer, tunneler og landanlæg har dimensioner, som giver dem status af verdensklasse. Beslutningen om de store investeringer i sydskandinaviske faste forbindelser blev taget af modige og fremsynede politikere, først danske, siden svenske og senest tyske. De havde troen på fremtiden, og den har indtil nu givet dem ret.           

 

Men modet til at investere mange milliarder kroner i infrastruktur er ikke nok, når der tales fremsynethed i forbindelse med ny infrastruktur i verdensklasse. Effekterne af tunnelen under Femern Bælt kan være mange, men det kræver vidtrækkende politiske beslutninger at gennemføre det grænseoverskridende regionale udviklingsprojekt. Politikerne skal turde tro på visionen om et sammenhængende nordtysk-øresundsregionalt område og vækstcenter og et stærkt storbysamarbejde. De nødvendige beslutninger skal træffes rettidigt, så mulighederne og fordelene ved at samarbejde bliver udnyttet optimalt. Femern Bælt-forbindelsen er simpelthen en for stor chance at forpasse.